Τα έργα μας


Μέχρι και το τέλος της 4ης Προγραμματικής Περιόδου η εταιρεία μας συνεργάστηκε με γεωργούς και κτηνοτρόφους του νομού μας και υλοποίησε

Σύνταξη 630

μελετών Σχεδίων Βελτίωσης

Σύνταξη 900

μελετών Νέων Γεωργών

Σύνταξη 20

μελετών προγράμματος LEADER

Σύνταξη 10

μελετών Αναπτυξιακού νόμου

Σύνταξη 200

αρδευτικών μελετών

Σύνταξη 150

εκθέσεων για έκδοση άδειας λειτουργίας

Σύνταξη 1500

γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων (βιολογική γεωργία / κτηνοτροφία, μείωση νιτρορύπανσης, σπάνιες φυλές)

Σύνταξη 500

μεταβιβάσεων ανά έτος

Σύνταξη 500

μητρώων εισροών-εκροών

Σύνταξη 3500

αιτήσεων ΟΣΔΕ ανά έτος

Έκδοση εκατοντάδων

βεβαιώσεων

Σύνταξη 770

αιτήσεων Μέτρου 21