ΜΕΛΕΤΕΣ

Σχέδια Βελτίωσης

Μελέτες για  επιδοτούμενα προγράμματα χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας

Νέοι Γεωργοί

Παροχές κινήτρων σε νέους γεωργούς ώστε διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία

Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων και η βιολογική κτηνοτροφία είναι ο στόχος για το άμεσο μέλλον.

Μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Οι περιβαλλοντικές μελέτες εκπονούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος

Παρακολούθηση νομοθεσίας και αλλαγών σχετικά με αναπτυξιακά γεωργικά και κτηνοτροφικά έργα.

Βιολογική Κτηνοτροφία

Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων και η βιολογική κτηνοτροφία είναι ο στόχος για το άμεσο μέλλον.

Γεωργο – οικονομικές μελέτες

Μελέτες σε κάθε τι που αφορά τον αγρότη την παραγωγή.

Γεωγραφικά συστήματα G.I.S

Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα είναι συστήματα διαχείρισης χωρικών δεδομένων