ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων

Υπηρεσίες καθοδήγησης για την ορθή γεωργική πρακτική

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Υπηρεσίες καθοδήγησης σε νέες καλλιέργειες και εκτροφές


Υπηρεσίες υποστήριξης ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ – ΔΑΟΚ – Πιστοποιητικών Οργανισμών

Υπηρεσίες συνταγογράφησης για γεωργούς & κτηνοτρόφους

Μελέτες οργάνωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ